HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

AZ ÉPÜLET

Egy kis történelem

1831. júniusából származnak az első helyi híradások, de 1837-től már a pesti lapok is beszámolnak a nyíregyházi színielőadásokról. Ekkor még nem volt önálló színházépület, az előadásokat legtöbbször a Nagyvendéglőben, vagy a csizmadia színben tartották. Mivel önálló társulata a városnak még nem volt, a másutt kőszínházban játszó színészek ide csak nyáron jutottak el.

1869-ben Riszdofer János egyik beszédében hangzanak el a következők: "...régi közóhajtás sürgető szavára e város előrehaladásának és népe művelődésének gyámolítása céljából, egy e helyütt létesítendő állandó magyar színház eszméjét karolja fel a tanács: hogy tudniillik ezen létesítendő intézet által mind az íly nemesebb mulatsjágban üdvet találó míveltebb vidékieknek vonzalma maradandóbban ide füzessék; mind a nyári kemény mezei munkában kifáradó saját népünk, legalább a téli időszak alatt a szegénység és elaljasodás örvényébe ragadó korcsmai dorbézolásoknál itt különb mulatságot is találjon; s mind általában e város polgársága ezen célba vett intézet gyakoribb látgathatnéka utján, amidőn tudniillik az emberek kerüldendő hibái és utánzandó erényei eleven példákban tüntetnek birálata alá élvezetként, szórakozás mellett egyszersmind ízlés- és érzésre nézve is pallérozó közeli életiskolát nyerjen. -…"

Eleinte csak egy egyszerűbb nyári színkör kezdte meg működését. Aztán ennek sikere is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1875. május 16-án megtartották az első előadást a "Zöldség téri Aréná"-ban, Dóczy Lajos Csók című vígjátékát Miklóssy Gyula és Társulata mutatta be.

A közakarat és az elszánt munka végül meghozta gyümölcsét: Somogyi Gyula vezényletével részvénytársaság alakult, hogy színház épülhessen. Alpár Ignác bocsátotta rendelkezésre egy kész színház tervét. ... Helyi építési vállalkozók el is kezdték, névszerint Vojtovics Bertalan és Barzó Mihály. A több évtizedes munka eredményeképpen 1894. február 6-án az egykori Széna piacon megnyílt a ma is álló kőépület.

1955-ben teljesen felújították. Csak a színpadi nyílás körüli négy fal maradt meg a régiekből, az épület minden irányban kitágult.

Az 1964/65-ös évadban már bérletsor indult. Ekkor már közel 65 ezren látták a 140 előadást. De mivel még nem volt önálló társulat, így a művészek jöttek s az előadás után azonnal csomagoltak, elmentek. Nem vettek- nem vehettek - részt folyamatosan a város életében. Ezt felismerve 1979-ben a megyei vezetés úgy határozott, hogy önálló társulatot hoz létre. Így 1980-ban egy újabb nagyszabású átalakításra, bővítésre került sor, hogy a színház folyamatosan ki tudjon szolgálni egy társulatot. 1980 nyarán kinevezték az igazgatót Bozóky István személyében. 1981. október 17-én került sor a megnyitó előadásra Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művét mutatták be.
Színház, nem vitrin - Nyíregyházi megújulás (Az Új Magyar Építőművészet cikke 2001. 6. szám)

"Klassz" munkát végzett Gáva Attila építész, Szenes István belsőépítész, és sokan mások, akik velük együtt közreműködtek a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház felújításában. A tervezők eleve jó koncepciót választottak, és színvonalasan meg is valósultak elképzeléseik. Mondhatni, most jutott el klasszikus állapotába a színházépület. A lényeg a nézőtér vadonatúj összképe. Ez egy nálunk eddig ritkán alkalmazott alapképlet, a formai "ház a házban", legegyszerűbb szóval befordítás. Voltaképp a szabadtéri görög színházak, majd a római teátrumok a maguk egységében előrevetítik ezt az irányt, és Palladio Teatro Olimpico-ja Vicenzában - amazok világából merítve - az első színház, ahol még az állandó díszlet is beletartozik ezen egységbe. Az utóbbi évtizedek színházépítészetéből angol és amerikai példákat, vagy a híres moszkvai Tagankát lehetne említeni. A megcsontosodott magyar színházideától eltérően persze többnyire nyitott, nem merev proszcéniumkeretes színházakról van szó- (Csak zárójelben: ilyesmi lehetett volna a fővárosi Nemzeti a körúti New York palota udvarában, csak ez az ötlet már olyan régen merült föl, és akkora ellenkezést váltott ki, hogy tényleg csak néhányan emlékszünk rá. S lám azóta mégis mintha beállt volna a fordulat, ipari épületből pédául már lehet kulturális épületet faragni.)

A belső részletek külső, főképp homlokzati formai jegyeket mutatnak. Kicsit más arányokkal s más anyaghasználattal. Esetünkben remekül felhasználva a világítástechnika egyre újabb lehetőségeit. Ebből a szempontból a leglátványosabb a nézőtéri csillár, ami nem is csillár, hanem egy fénygömb. Nap és Hold egyszerre, ami már nem csak bent-a-kint ("your outside is in, and your inside is out" - Beatles), hanem nappal és éjszaka. A formai koncepció így jut el igen határozottan a színházi lényeg megragadásához.

Visszafogottak a színek, hagyják érvényesülni a világítást, s persze magát a közönséget - és a közönség számára a játékot. Az előcsarnok, foyer, büfé is szereplője ennek a koncepcionális összhangnak, mint átmenet a külsőből a külsőt idéző belsőbe. Ennek legerősebb momentuma a beérkezőt fogadó képvászon fal, szintén a legújabb vetítési, mesterséges-világítási lehetőségek szerint.

A színház másik nagy nyeresége e mostani felújítással a művészbejáró, valamint az "üzemi terek", a személyzet helyiségeinek humanizálása (ahogy személyzetis helyett ma már humánpolitikai vezető működik sokhelyütt). Az emeletre föltett belső udvar terasza, a társalgó, ennek galériája, az öltözők, a varroda stb. Nem sorolom föl, a színház hátulról valóban üzem, csak másféle "sorozatgyártásra" berendezve. (Akit különösebben érdekel az előadóművészeti létesítmények "blokksémája", az sajnos kénytelen lesz külföldi, főképp angol, francia, német szakirodalmat tanulmányozni, mert a hazai, főleg újabban, igen hiányos.) A teljes technikai korszerűsítés mellett - az adott lehetőségeken belül - sikerült bővíteni a színpadot. A színpadnyílás 7 méter helyett, 8,6 méter széles, a színpad mélysége 9-ről 15,5 méterre nőtt, mégpedig teljes, 12 méteres szélességében. Az új, 6,5 méter mély hátsószínpad belmagassága azonban csak két emeletnyi, s felsőgépezete is egyszerűbb. Gépi díszlethúzók és ponthúzók helyett itt kézicsörlőket szereltek be. Az alsógépezet legfontosabb eleme a forgószínpad, s kézi mozgatással variálható a zenekari árok, aminek területe lefedve előszínpadként is használható.

Egységesítés és nagyon jól érzékelhető humanizálás jellemző az épület külsejére is. Anélkül, hogy összetéveszthetővé akarták volna tenni az Alpár féle ős-épülettel a most főképp fölfelé törekvő bővítéseket, a tetőzet anyaga és színe, a külső falak kétféle sárgája így együtt meggyőző és kellemes látvány. Egységet teremt a házon, hogy az új ablakszerkezetek az eredeti épületen is modern módon, egyetlen üvegtáblával készültek, de nagyon diszkrét fémszállal mégis jelzik a régi tagolást. A főhomlokzaton három portré látható, és ezek mellett újra olvashatók a nevek: "Moliére János", "Szigeti József" és "Shakespeare Vilmos". Diszkrét, éppen elegendő figurális dekoráció. S ami egy színháznak - ahol főképp este tartanak előadásokat - ma már nagyon dukál: esti díszkivilágítás hirdeti az épület fontosságát, vonzza az ideérkező közönséget.

Eredet

A színház Nyíregyházán nem műemlék - a szó hivatalos illetve megszokott értelmében legalábbis nem az. Ez a szerencse, ettől lesz színház, nem vitrin avagy múzeumi tárgy. Így van meg a lehetőség arra, hogy időről időre megújuljon, épp annyit megtartva eredeti formájából, meg újabb és újabb képeiből, amennyi szükséges.

A színházat 1893-1894-ben építették, tervezője Alpár Ignác (1855-1928). Az eklektika nagymestere, aki az egyik legnagyobb építészirodát tartotta fönn a K und K Magyarországon. Sokat épített, sokat pályázott, sokat élt és utazott, sokat forgolódott főúri körökben. Miközben munkatársai közreműködésével ontotta a terveket, házakat. Egy 1935-ben megjelent könyv szerint Alpár megépült műveinek száma 105, s 37 pályázaton szerepelt sikerrel. A furcsa az, hogy a kötetben egy jegyzék felsorolja négy nyíregyházi művét, de a színházat nem említi (Megyeháza 1891, Evangélikus iskola 1891, Korona szálló 1893, Evangélikus főgimnázium 1907).

Az eklektika idején, a kiegyezést követő nagy gazdasági föllendülés "sorozatgyártása" közepette e színház csak mellékes ujjgyakorlat lehetett Alpár számára. Befogadó színház, ami csak egy szűk, persze magas presztizsű réteg számára igazán fontos, mégpedig a pazar, magamutogató megjelenés egyik színtereként. Néha föltámad, főleg ha sikerül bele jó programot, neves szereplőket hozni. Az idők során persze öregszik, mégis csak áldozni kell rá, karban kell tartani (1923-ban átépítették, a nézőtér ekkor 549 férőhelyes). Mindenesetre két világégés közepette említett funkciója kissé háttérbe szorult. A pártállami diktatúra idején viszont milyen jó, hogy van, mert fogadhatja az Állami Déryné Színház utazó produkcióit, s nagy állami ünnepek (április 4., november 7.) alkalmával még hasonló funkciót is betölthet, mint anno - persze egészen más hangszerelésben s más közönséggel. Ráadásul van egy állami építész-tervező cég, ami ha kell, megtervezi a szükségessé váló felújításokat. A Középülettervező Vállalat (KÖZTI) az, amely sorra (sorozatgyártásban?) tervezi az újdondász művelődési házakat és központokat, valamint a meglévő színházak felújításait és átépítéseit. Van ahol jobban belenyúlnak a meglévőbe, például a később rettegett igazgató alkot, van ahol előbb csak a belsőt képezik át, majd amikor saját társulat igénye merül föl, akkor a tatarozás, technikai átépítés mellett új üzemház is épül, mert történetesen van rá hely. Ilyesféle ritka szerencsés hely Nyíregyháza. Előbb - megtartva a befogadó jelleget - Németh István belsőépítész csak a nézőteret formálta át (tervezés: 1954). Íves záródású köpenyfallal szegélyezte a nézőteret (székek száma 495), némileg bővítették a közönségforgalmi tereket, az öltözőket, és két díszletraktárat is odabiggyesztettek a színpadhoz.

Az újabb megbízás 1979-ben érkezett a KÖZTI-hez, és ekkor kb. 130 fős állandó társulat számára kellett alkalmassá tenni az Alpár féle színházat. A lehetőségek, adottságok a hazai helyzetben szinte kivételesek: közvetlenül a teátrum mögött sok szabad hely állt rendelkezésre a bővítéshez. Csak egyetlen zavaró motívum volt, a jobb oldalon egy transzformátorház. Akkortájt az új műszaki vezető azt indítványozta, hogy a díszletgyártó műhelyeket mégse építsék meg a közvetlen közelben, mert az főleg zajosságával zavarná a színházat. Inkább megvásároltak egy használaton kívüli üzemépületet 15 km-re Nyíregyházától (eredetileg szeszgyár, később kosárfonó üzem). Erre annyi pénz ment el, hogy a trafó áttelepítésére már nem jutott. A Siklós Mária építész által tervezett üzemház ezért nem lett pontos négyzet, egyik sarkát leharapták. Éppen a művészbejáróval szemközt ottmaradt a trafóház.

A felújítás során a nézőtér formája, befogadóképessége nem változott (belsőépítész: Schinagl Gábor), de új burkolatokkal kicsínosították. "A teljesség kedvéért szükséges megjegyezni, hogy adódtak kisebb viták az üzemeltető oldaláról. Igényeik olyanok voltak, hogy azok az épület nagyobb átalakítását jelentették volna, nem számolva annak következményeivel." - írta Siklós Mária a felújításról (Néhány színházi rekonstrukcióról, Műszaki Tervezés, 1981/10. szám)

Patt-helyzet, avagy egészséges kompromisszum? Ma már kár lenne ezen tűnődni. Lényeg, hogy most, húsz évvel később az időközben megizmosodott, országosan is elfogadottá vált társulat formás felújított otthont kapott Nyíregyházán. Végre sikerült eltávolítani a trafóházat, és a korábbi kiharapás helyére épített bővítés az új művészbejáróval rangot ad a színháznak. A szimmetrikus régi épület mellett kimondottan kellemes ez az oldal-hangsúly, vonzást tud teremteni, mégsem hivalkodó.

Az alaprajzi méretében nem jelentős hozzáépítés külön érdekessége, hogy homlokzati hullám-motívumával közös hangot üt meg egy másik helybéli házzal, az új zeneiskolával. Melyet történetesen Gáva Attila közvetlen munkatársa, Balázs Tibor tervezett (lásd ÚjMÉ 2001/5). Mindketten a nyíregyházi "A" Stúdió '90 építész műhelyében dolgoznak, ott ahol egy bizonyos meg nem valósult színházterv is született 1997-ben. Bán Ferenc műhelye ez, mely nemrég egy kis budapesti pincegalériában is bemutatkozott, nagy sikerrel. Underground építészet - mondhatnánk, de valójában soha nem volt az, legfeljebb valamiféleképp rejtőzködik (© Janáky István). Viszont a legigazibbak közül való, mely még akkor is építészet marad, ha nem épül föl. Nem rontja meg sem politika, sem pénz. Ahogy az igazi színházat sem.

Vargha Mihály
$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981-től korábbi bemutatók listája,1,1981/1982-es évad,8,1982/1983-as évad,8,1983/1984-es évad,9,1984/1985-ös évad,12,1985/1986-os évad,12,1986/1987-es évad,14,1987/1988-as évad,10,1988/1989-es évad,10,1989/1990-es évad,11,1990/1991-es évad,10,1991/1992-es évad,12,1992/1993-as évad,8,1993/1994-es évad,11,1994/1995-ös évad,11,1995/1996-os évad,11,1996/1997-es évad,11,1997/1998-as évad,9,1998/1999-es évad,7,1999/2000-es évad,8,2000/2001-es évad,9,2001/2002-es évad,8,2002/2003-as évad,11,2003/2004-es évad,10,2004/2005-ös évad,10,2005/2006-os évad,9,2006/2007-es évad,12,2007/2008-as évad,11,2008/2009-es évad,11,2009/2010-es évad,13,2010/2011-es évad,15,2011/2012-es évad,13,2012/2013-as évad,1,2013/2014-es évad,14,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018/2019-es évad,14,2019/2020-as évad,13,2020/2021-es évad,14,9-től 5-ig,10,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a három kismalac,1,a hülyéje,1,a kék bolygó,6,a kék pék,2,a keresztapa,1,a kis hableány,11,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,8,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a púpos,1,a púpos lovacska,4,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ady endre,1,ájlávju,1,albert éva,1,állati színjáték,8,antal bálint,1,antal olga,12,apjok rodica,1,arany-metszés,7,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,Áts Zoltán,2,avass attila,29,az egérlyukból,5,bagó bertalan,1,bajomi nagy györgy,2,bajor lili,2,bajusz emőke,4,bajzáth péter,3,baksa imre,1,bal józsef,7,balfácánt vacsorára!,9,balikó tamás,1,balla annamária,1,Balla Eszter,1,balogh béla,5,balogh gábor,14,bánhidi krisztián,1,bánki zsolt,1,bárány frigyes,46,barta éva,3,bartus gyula,1,bata hajnalka,1,bede-fazekas szabolcs,5,bemutató,1,Bencs irodalom,2,Bencs László Emléklap,1,bencs villa,40,bende kinga,3,benedek miklós,2,berki antal,4,bérlet,3,bérletek,2,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,2,bíró kriszta,1,blaskó balázs,2,blog,5,bob herceg,13,bora gábor,1,bóta gyula,1,botos bálint,2,bozóky istván,4,Brighelle-díj,1,buda mónika,2,budai norbert,4,budai zsófia,8,carmen,1,carpedignem,1,castel felice,1,casting,2,chicago,21,chován gábor,2,czeizel gábor,1,cziffra krisztina,2,czikéli lászló,1,czvikker lilla,4,csabai judit,1,cseke szabolcs,1,cselényi nóra,1,csenterics ágnes,1,cserna antal,2,csík györgy,1,csiki zsolt,1,csikos sándor,13,csizmadia tibor,1,csoma judit,6,csontos noémi,4,csorba ilona,15,csutkai csaba,1,daróczy sándor,1,darvasi lászló,1,Debreczeny Csaba,1,delila,4,dengyel iván,1,dévai péter,1,dézsi darinka,16,díj,2,díjak,1,diótörő herceg,3,díszletterv,2,dobó kata,1,dóczy péter,1,domonkos péter,1,don carlos,18,dragomán györgy,2,dubrovka tamara,1,dudics gábor,1,dumaszínház,1,dunai károly,1,egger géza,3,égi társulat,1,egressy zoltán,1,egyed attila,7,elmeredt,1,előadásaink,19,előadások,1,emilia galotti,1,enigma,1,enyedi éva,1,erdős borcsa,1,ernei júlia,1,éry-kovács zsanna,8,etikett,1,évadterv,4,évadzáró,1,ezeregyéjszaka,8,eztrád,2,fábián gábor,5,fábián józsef,2,faragó zsuzsa,1,farkas lászló,1,farkas vs piroska,1,farsangi flamenco fiesta,1,fazekas istván,13,fehér andrás,1,fehér balázs benő,8,fekete ágnes,1,fekete györgyi,1,fekete istván,3,fekete réka thália,2,felhőfi kiss lászló,1,fellinger domonkos,26,ferencz krisztina,1,férjek és feleségek,1,fesztival,1,film,1,fodor boglárka,1,fodor katalin,1,fon gabi,1,forgách andrás,2,forgács péter,6,főfőnök,1,földi lászló,9,fridrik noémi,27,fritz györgy,1,függöny fel,1,fülöp angéla,6,für anikó,1,gaál erzsébet,9,gábos katalin,7,gados béla,25,galambos péter,1,galéria,12,garay nagy tamás,1,gáspár tibor,19,gazsó györgy,13,geday mária,2,gellért péter,6,georgita máté dezső,1,gerbár tibor,4,gerle andrea,19,gogol,1,gosztola adél,21,gönczy ágnes,1,göttinger pál,28,grosschmid erik,1,gubik petra,2,gulácsi tamás,34,gulyás anna,4,gulyás attila,1,gyarmathy ágnes,1,gyenge katalin,4,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,14,gyuricza istván,1,gyuris tibor,39,háda jános,1,hajdu péter istván,1,halasi dániel,10,halpern és johnson,1,hamupipőke,8,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,6,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hartmann teréz,5,hável lászló,1,hegymegi máté,1,heisenberg,3,hello dolly,2,hetey lászló,30,hírek,576,hírlevél,1,holik zsolt,1,holl istván,4,holló arnold,3,holokauszt,1,honti györgy,3,horgas péter,1,horváth csaba,1,horváth illés,7,horváth istván,8,horváth julianna,3,horváth lászló attila,83,horváth margit,32,horváth réka,22,horváth sebestyén sándor,23,horváth viktor,9,Horváth Zsuzsa,2,húsvét,1,illatszertár,22,ilyés róbert,3,illyés ákos,41,információ,14,interjú,83,istván istván,8,ivo krobot,3,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,47,jenővári miklós,1,jordán tamás,1,jósa andrás múzeum,2,jótékonyság,2,józsa bettina,3,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,juhász györgy,18,juhász istván,1,kálid artúr,3,kalucsni,15,kamara,5,kameniczky lászló,14,kampányfilm,1,karácsony,1,karádi zsolt,2,kardos tünde,4,kasvinszki attila,3,kaszás gergő,2,katona gábor,3,katona lászló,1,katona zoltán,2,kazár pál,6,kelet színésze,2,képek,27,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerék benjámin,1,kerekes éva,1,kerekes lászló,9,keresztes attila,9,keresztes sándor,4,keresztes tamás,2,kertész zsolt,3,keszég lászló,4,kiállítás,1,kiemelt,2,kirády marcell,1,kirják róbert,16,kis-kovács gergely,1,kiss csinszka flóra,1,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,14,kocsis antal,12,kocsis gyöngyvér,1,kókai mária,1,kokics péter,4,kollonay zoltán,2,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,8,kompár valéria,1,kónya merlin renáta,10,korcsmáros gábor,2,korognai károly,1,koroknai sándor,2,korompai vali,2,korompay vali,1,kosik anita,32,kovács balázs,1,kovács kata,1,kovács katalin,1,kovács patrícia,2,kováts dénes,2,kováts istván,3,kováts vera;,3,kövek,2,kövér judit,12,kövesdi lászló,1,közérdekű,1,krámer györgy,4,kritika,8,krizsán zoltán,1,Krúdy,1,Krúdy Gyula-díj,1,Krúdy Kamara,8,kulcsár viktória,1,kulisszajárás,1,kuthy patrícia,54,kútvölgyi erzsébet,1,kutyaharapás,2,ladányi andrea,6,lakatos máté,9,lass bea,1,lászló lili,8,lászló rita emőke,1,leenane szépe,7,lencsés istván,1,lendvai zoltán,7,léner andrás,2,léner péter,7,lengyel istván,5,letölthető havi műsorok,1,limerick,2,litauszky lilla,1,losonczi katalin,11,macbeth,13,magyar éva,1,magyar kultúra napja,2,magyar színházak fesztiválja,1,magyar teátrumi társaság,1,majoros zoltán,1,majzik edit,2,mándi erika,1,marcsinák anikó,2,marketing,1,martinkovics máté,11,maszmók afrikában,7,máthé eta,16,matkócsik andrás,1,matolcsi marianna,3,mátonffy mária,1,mátrai lukács sándor,2,mátrai tamás,10,matuz jános,1,mátyus stefánia,1,megyeri zoltán,9,mensáros lászló,3,mertz tibor,1,mese,1,meseautó,26,mesél a bécsi erdő,6,mester edit,4,mészáros árpád zsolt,17,Mészáros Máté,1,mészáros péter,1,mészáros tibor,1,mezei zoltán,3,mi és ők,2,miklósi erika,1,mikulás furfangja,4,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,molnár csaba,1,molnár erika,10,molnár lászló,1,molnár mariann,14,móricz zsigmond,1,móricz-gyűrű,1,MOST FESZT,2,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,21,munkatársak,2,műsorváltozás,1,Művész Stúdió,6,művészasztal,10,művészstúdió,2,nádas péter,1,nagy andrás lászló,3,nagy karina,3,nagy péter,1,nagy róbert,1,nagyidai gergő,47,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nemzeti színház,1,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,13,novák eszter,2,novák jános,1,nőnap,1,nyitott ablak,1,nyitrai lászló,3,nyolc nő,1,nyomtató enikő,10,olajos gábor,4,olt tamás,22,olvasópróba,13,operett,1,Orlai,1,orlai produkció,12,orosz anna,3,orosz helga,7,orpheum madams,3,oscar,14,osváth judit,1,osztovits levente,1,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pálffy kinga,1,palicz eszter alma,2,pankotay éva,1,pankotay istván,3,pankotay péter,2,papp dániel,1,paráda zsolt,1,Párterápia,3,pásztor pál,12,pásztor zoltán,1,perjési hilda,4,petényi ilona,3,petneházy attila,45,Pierrot-díj,1,piroska és a farkas,2,pitz katalin,1,polgár péter,1,portik györffy andrás,4,poszt,8,pótlás,1,prah,1,pregitzer fruzsina,70,premier,5,prima díj,1,próba,1,prométheuszról,1,púpos lovacska,2,puskás tivadar,51,radvánszki tibor,1,Rahmanyinov,2,rajkó balázs,1,rák zoltán,39,rékasi károly,6,rendezők,11,réti szilvia,4,rettenetes szülők,9,réz judit,3,róbert gábor,5,rólunk,6,rosta sándor,1,rózsakert szabadtéri színpad,7,rudas istván,2,rusznák adrienn,1,saárossy kinga,2,safranek károly,13,sajtótájékoztató,6,salamon suba lászló,6,sándor júlia,24,sárkányölő krisztián,1,sárközi istván,3,sás péter,2,scherer péter,2,schlanger andrás,12,schmidt sára,7,schulteisz gábor,1,sediánszky nóra,30,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,2,simon kornél,4,simon mari,5,simon ottó,1,simor otto,1,simor ottó,15,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,6,sógornők,3,solti csanád,1,somló gábor,1,somogyi nikoletta,1,spaits rita,1,spartacus,1,srankó éva,1,staub viktória,2,stettner ottó,10,szabadtéri mozi,1,szabadtéri nyár 2019,10,szabadtéri színpad,3,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,35,szabó máté,6,szabó tamás,1,szabó tünde,30,szabó zoltán,4,szakács tibor,1,szakály viktória,1,szalai kriszta,1,szalay bence,2,szalma noémi,9,szalma tamás,3,szántó sándor,1,szatmári ildikó,1,szegedi dezső,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,38,szeli ildikó,2,szente vajk,14,szervét tibor,1,szigeti andrás,24,szikszai rémusz,10,szilágyi bálint,1,szilágyi tibor,1,színészek,68,színészház,1,színház,1,színházak éjszakája,4,Színházi bestiák,5,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,2,szőcs artur,7,szűcz edit,1,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,5,tamás kinga,1,támogatói információ,1,tanár úr kérem,5,táncfarsang,31,tanulmány a nőkről,1,társulat,24,tasnádi csaba,29,taurin trauma,2,telefondoktor,2,telihay péter,3,ténai petra,1,tenczler tímea,1,tengeren,14,térey jános,1,Thália Színház,2,tóth károly,51,tóth miklós,8,tóth sándor,2,tóth szilvia lilla,3,tóth zolka,33,tóth zoltán lászló,1,török imre,1,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,tűzkő sándor,1,új honlap,1,ullmann mónika,3,upor lászló,1,úri muri,16,urmai gábor,12,ügyviteli munkatársak,1,vajda jános,6,valcz péter,1,vámosi gergely,1,vámosi judit,7,vámosi máté,3,vándor éva,1,varga balázs,8,varga fekete kinga,2,varga norbert,8,varga péter,2,várj míg sötét lesz,2,varjú olga,25,varosmajor,1,varsa mátyás,1,vas-zoltán iván,1,vaszkó bence,12,véber tímea,3,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,30,vennes emmy,8,venyige sándor,2,verebes istván,8,vereckei rita,1,vezetőség,1,vicei zsolt,11,vida gábor,2,vidám bérlet,6,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,148,videóajánló,4,vidor,12,VIDOR 2019,2,VIDOR Fesztivál,13,VIDOR zsűritag,4,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vitai andrás,2,vizkeleti zsolt,1,vlahovics edit,2,vőlegény,2,vuk,1,wéber kata,2,werkfilm,9,zakariás máté,1,zeke edit,1,zenés VIDOR nyár 2019,11,zubor ágnes,19,zsigmond emőke,5,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: AZ ÉPÜLET
AZ ÉPÜLET
https://3.bp.blogspot.com/-JwufEOZR8hE/WiWIjOP3a_I/AAAAAAACxBI/0Jxta7f6vLwk-fpq2sfuYTr6oC5rqCnWACLcBGAs/s1600/1_epulet5.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-JwufEOZR8hE/WiWIjOP3a_I/AAAAAAACxBI/0Jxta7f6vLwk-fpq2sfuYTr6oC5rqCnWACLcBGAs/s72-c/1_epulet5.jpg
Móricz Zsigmond Színház
http://moriczszinhaz.blogspot.com/2017/12/szinhazunk-tortenete.html
http://moriczszinhaz.blogspot.com/
http://moriczszinhaz.blogspot.com/
http://moriczszinhaz.blogspot.com/2017/12/szinhazunk-tortenete.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy